Jutlus peetud 26.4.2009 Kuusalu ja Leesi kirikudes

Hea Karjane

Jh 10:11-16

 

11. Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest.
12. Palgaline aga, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, kui ta näeb hunti tulemas, jätab lambad maha ja põgeneb - ja hunt kisub neid ja ajab neid laiali -,
13. ta on ju palgaline ega hooli lammastest.
14. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind,
15. nõnda nagu Isa tunneb mind ja mina tunnen Isa, ning annan oma elu lammaste eest.
16. Ja mul on veel lambaid, kes ei ole sellest tarast, neidki pean ma juhtima; ja nad kuulevad minu häält ning siis on üks kari ja üks karjane.

Esimese lausega 'Mina olen Hea Karjane' ütleb Jeesus kaht tähtsat asja. Esiteks nimetab ta end Jumalaks sõnadega 'Mina olen'. Kui Mooses küsis Jumalalt, mida ta peab rahvale vastama, kui nad küsivad, kes ta läkitanud on, siis vastas Jumal Moosesele: "Ma olen see, kes ma Olen! Ütle rahvale: "Ma olen" on mind läkitanud teie juurde." Kuna Jeesus oli Jumal, nimelt Jumala teine isik, tarvitas ta sageli nime 'Ma olen': Ma Olen elu leib, Ma Olen elu vesi, Ma Olen tee, tõde ja elu.

Teiseks viitab Jeesus sõnadega 'Hea Karjane' ennustusele Messiast, kelle Jumal oma rahvale läkitab. Jumal ütleb prohvet Hesekieli kaudu: Ma panen neile üheainsa karjase, kes karjatab neid. Hs 34:23. Niisiis väljendab Jeesus sõnadega 'Hea Karjane', et ta on see, kelle Jumal lubas läkitada. Ja ta on tõepoolest Hea Karjane, sest Jumal armastab oma rahvast ja läkitab ta juurde kõige parema Karjase, oma ainsa Poja.

Seejärel kirjeldab Jeesus, mil viisil ta karjasena hea on: Hea Karjane annab oma elu lammaste eest. Ka see on vihje Vana Testamendi ennustustele. Sakarja raamatus on kirjutatud Karjasest, kelle Jumal peab lööma surnuks. Sk 13:7. Jesaja raamatus on kirjeldatud üksikasjalikult Jumala Sulase suurt kannatust rahva eest. On selge, et Hea Karjane, kes annab oma elu lammaste eest, on hoopis teistsugune kui maised karjased. Kui maine karjane annaks karja eest oma elu, poleks sellest kasu, vaid see tuleks karjale õnnetuseks. Kes pärast karjase surma karja hundi eest kaitseks? Jeesus aga tõusis surnuist üles ja kaitseb oma karja igavesti. Eriline on tema juures ka see, et ta annab oma elu karja eest. Talt ei võeta elu, vaid ta annab selle omast tahest ja armastusest lammaste vastu.

Kes on aga Hea Karjase kari? Juutide kirjatundjad olid veendunud, et see Jumala kari on Iisraeli rahvas ja rohkem Jumalal lambaid pole. Jeesus aga ütleb tekstis, et tal on ka teisi lambaid. Need pole küll juutide lambatarast, aga on siiski tema omad. Kes need on? Ta ütleb, et need kuulevad ta häält. Sellest teame, et Jeesuse lambad kuulevad ta häält. Evangeeliumi kuulmine on Jeesuse lambaile iseloomulik, teised sellest ei hooli. Juudid ei tahtnud Jeesuse kõnet kuuldagi, sest ta ütles nende kohta tõde. Vaid mõni üksik siin-seal jäi teda kuulama.

Nõnda on olnud alati kogu maailmas. Enamus ei taha Jeesuse taevariigist midagi kuulda. Need aga, kes kuulevad, järgnevad Jeesusele ja ta on nende Karjane. Nii on Jeesus ka meie Karjane, igaühe, kes võtab ta sõna tõsiselt. Ta juhib meid karjasena oma sõna aasale. Kes Piibli sõnasse ei usu, neid ta ei juhi. Tegelikult on ta kõikide inimeste Karjane, kuna ta on kõikide eest surnud ja nad oma verega endale ostnud, aga ta ei saa karjatada neid, kes ei taha ta häält kuulda.

Jeesus ütleb tekstis, et tema omad tunnevad teda. Jeesuse tundmine on ta hääle kuulmise tulemus. Me võime õppida teda tundma ainult ta sõna läbi, mille ta on prohvetite ja apostlite kaudu meile andnud. Issanda sõna annab meile selge ettekujutuse ta jumalikust halastusest meie kohta ning ta sõna on vägev, mitte jõuetu nagu inimeste oma. See veenab meid tema armastuses ja ustavuses. Issanda sõna vägi põhineb tema suurel päästetööl, kui ta päästis meid meie pattude võlast ja riietas meid oma õigusega. Selle töö läbi ongi ta Hea Karjane, sest ta ülesanne karjasena on päästa meid kõigest pahast ja kurjast oma taevariiki. Peamise päästetöö tegi ta ristil surres ja nüüd ta juhib meid, kes me sellest tööst teadlikud oleme.

Nagu Jeesus on eriline ja imeline Karjane, nii on ka ta karjatamisviis eriline. Ta tegutseb kannatades ristipuu külge riputatuna. Selle pildi kaudu räägib ta oma karjale: "Siin ristipuu küljes ma maksan teie pattude võla ja hangin teile vaba pääsu Isa, Jumala juurde. Siin ma suren, et teie saate surma vallast vabaks. Minu surnuist ülestõusmine on märgiks, et te kõik olete minus puhastatud kõigest patust ja olete pühale Jumalale kõlblikuks saanud. Enam pole teie ja Jumala vahel midagi eraldavat. Jumal kiidab teid heaks ja armastab teid minu töö pärast."

Paljud inimesed ei kuule Jeesuse ristilt midagi erilist. Nas peavad kuulutust Jeesuse tööst narruseks ja see ärritab neid. Kes aga kuuleb Jeesuse häält, see on Jeesuse lammas ja kuulub tema lambatarasse, kus ta tunneb Jeesuse edaspidigi ära tema halastava hääle järgi.

Ristil kannatades kogub Jeesus Jumala lambatarasse kogu maailma inimesi. Ta puhastab neid oma verega ja teeb neid kõiki taeva jaoks kõlblikeks. Enam pole meil vaja muud, kui sellest tööst kuulda saada ja seda tõsiselt võtta. "Kõik on valmis! Tulge armulauale! Taevariik ootab teid!” kõlab Jeesuse hääl.

Jeesusele on iseloomulik ka see, et ta hoiab suure hoolega ka kõige väiksemaid ja nõdremaid lambaid. Kes on vaimus vaene, teades, et temas endas pole midagi peale jumalakartmatuse, ebausu ja kahtluse, kuid kes võtab Jeesuse sõnu tõsiselt, sellele annab Jeesus kogu taevariigi koos taevaliku rahu ja õndsusega.

Kes on aga see palgaline, kes jätab lambad maha ja põgeneb, kui ta näeb hunti tulemas? Jeesuse ajal olid taolisteks palgalisteks kirjatundjad ja variserid. Jeesuse sõnul nad 'sidusid kokku ränki ja vaevukantavaid koormaid ja panid need inimeste õlgadele, ise aga ei tahtnud sõrmeotsagagi neid liigutada'. Mt 23:4. Jeesus mõtleb selle all seadust ja viisi, kuidas nemad, juudid, seda inimestele kuulutasid. Nende viga oli selles, et nad ei andnud rahvale Jumala armu lohutust, kuigi see oli olemas ka Vana Testamendi ajal, nimelt tõotuse vormis. Kui need juudid aimasid, et patule ja süüteole järgneb karistus, põgenesid nad oma võltsvagaduse ja kujutletava õiguse taha, jättes rahva Jumala range seaduse alla.

Eks midagi sellist ole näha ka täna? Vahe on vaid selles, et täna puudub teadmine nii Jumala seadusest kui ka Kristuse armust. Räägitakse palju, aga mitte Jumala sõna. Inimestele pole pakkuda midagi kindlat ja igavesti püsivat. Mis siis aitaks?

Abi on ikka olemas, sest Hea Karjase hääl kõlab tema sõnas endiselt. Lugegem Piiblit hoolikalt, mitte seda endale mugavalt ära seletades või inimeste mõtetega segades! Uskugem selle sõnumit, et me oleme Jumala seaduse kohaselt üleni patused ja hukatusse mõistetud, aga Jeesuse töö läbi oleme me juba patust päästetud ja õigeks tehtud ning ristimises Jumala lasteks võetud. Kes seda usub, on õnnis. Tal on õige usk ja ta pärib taevariigi. Aamen.

Index